തൊഴിലവസരങ്ങൾ
ONLINE അപേക്ഷ ജാലകം

അറിയിപ്പുകൾ/ റാങ്ക് പട്ടിക/ഹ്രസ്വ പട്ടിക

ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ) അനുബന്ധ രേഖകൾ
1 Notification for Junior Project executives.interview 05/11/2019 16:30:00 View
2 Rank List :Trivandrum_JPHN 17/12/2019 13:45:00 View
3 Rank List :Staff Nurse 17/12/2019 13:45:00 View
4 District Coordinator notification 05/02/2020 14:30:00 View
5 Application for the post of Product specialist 03/03/2020 17:30:00 View
6 Application for the post of Medical officer Vayomithram 01/08/2020 13:00:00 View
7 സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് 07/08/2019 00:00:00 View
8 Product Specialist 04/09/2020 10:00:00 View
9 Rank list Product Specialist 17/09/2020 15:45:00 View
10 RANK LIST OF DISTRICT COORDINATORS 01/02/2021 17:45:00 View
11 Application invited for various Posts:Vayomithram 01/02/2021 18:15:00 View
ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ) അനുബന്ധ രേഖകൾ