തൊഴിലവസരങ്ങൾ
ONLINE അപേക്ഷ ജാലകം

അറിയിപ്പുകൾ/ റാങ്ക് പട്ടിക/ഹ്രസ്വ പട്ടിക

ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ) അനുബന്ധ രേഖകൾ
1 Notification for Junior Project executives.interview 05/11/2019 16:30:00 View
2 സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് 07/08/2019 00:00:00 View
3 Rank List :Trivandrum_JPHN 17/12/2019 13:45:00 View
4 Rank List :Staff Nurse 17/12/2019 13:45:00 View
5 District Coordinator notification 05/02/2020 14:30:00 View
6 Application for the post of Product specialist 03/03/2020 17:30:00 View
ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ) അനുബന്ധ രേഖകൾ