ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക
നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം പോസ്റ്റുചെയ്യുക

ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടും








മുഖ്യകാര്യാലയം കേരള സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ദൗത്യം
പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം 695012
ഫോൺ - 0471-2341200, 2346016 (Fax)
ഇ-മെയിൽ :socialsecuritymission@gmail.com

പ്രാദേശിക ഓഫീസ് കേരള സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ദൗത്യം
രണ്ടാം നില, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്
കേരളം 673020
ഫോൺ-:0495 2370302


മറ്റ് ഓഫീസുകൾ തിരയുക


 

ക്രമ നമ്പർ ചിത്രം ഓഫീസിന്റെ പേര് വിലാസം ജില്ല ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ ഗൂഗിൾ മാപ്
1 Photo വയമിത്രം - വർക്കല വയമിത്രാം കോർഡിനേറ്റർ, വയമിത്രം പ്രോജക്റ്റ്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസ്, വർക്കല തിരുവനന്തപുരം 9387588889
2 Photo തിരുവനന്തപുരം 9388788887
3 Photo തിരുവനന്തപുരം 9349788889
4 Photo വയോമിത്രം പാറശ്ശാല ബ്ലോക്ക് വയോമിത്രം പാറശ്ശാല ബ്ലോക്ക് തിരുവനന്തപുരം 08547807720
5 Photo വയോമിത്രം നെടുമഗാഡ് വയോമിത്രം ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മുനിസിപ്പൽ ടൌൺ ഹാൾ നെടുമഗാഡ് തിരുവനന്തപുരം 8547131671
6 Photo വയോമിത്രം ആറ്റിങ്ങൽ അഭയം തിരുവരട്ടുകാവ് ദേവി ക്ഷേത്ര ത്തിനു സമീപം കോല്ലംപുഴ ആറ്റിങ്ങൽ തിരുവനന്തപുരം 7593882703
7 Photo കൊല്ലം 8943354046
8 Photo പത്തനംതിട്ട 9349488889
9 Photo ആലപ്പുഴ 9645005042
10 Photo കോട്ടയം 9349588889
11 Photo കോട്ടയം 7593882785
12 Photo ഇടുക്കി 9387388889
13 Photo എറണാകുളം 9349388887
14 Photo എറണാകുളം 9072302563
15 Photo വയോമിത്രം കൊച്ചിൻ കോർപറേഷൻ വയോമിത്രം കൊച്ചിൻ കോർപറേഷൻ എറണാകുളം 9349388887
16 Photo വയോമിത്രം പെരുമ്പാവൂർ വയോമിത്രം പെരുമ്പാവൂർ എറണാകുളം 9388340385
17 Photo തൃശൂർ 9349188887
18 Photo പാലക്കാട് 9387118889
19 Photo പാലക്കാട് 7034029295
20 Photo മലപ്പുറം 7034029297
21 Photo കോഴിക്കോട് 9349668889
22 Photo വയനാട് 9387388887
23 Photo കണ്ണൂർ 9037984805
24 Photo കാസർഗോഡ് 9645222573
പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ?ഞങ്ങളെ വിളിക്കു : 1800 1201 001