വാർത്തകൾ

ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ)
1
2
3 ഹെഡിങ് 22/08/2019 11:00:00
4 യുഡിഐഡി അപേക്ഷാ ഫോം 01 മഞ്ഞ-വിത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
5 Notification for Junior Project executives.interview 05/11/2019 16:30:00
6 Rank List :Trivandrum_JPHN 17/12/2019 13:45:00
7 Rank List :Staff Nurse 17/12/2019 13:45:00
8 District Coordinator notification 05/02/2020 14:30:00
9 Application for the post of Product specialist 03/03/2020 17:30:00
10 Limited Tender : COVID 19 URGENT 30/04/2020 19:00:00
11 Application for the post of Medical officer Vayomithram 01/08/2020 13:00:00
12 സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് 07/08/2019 00:00:00
13 Product Specialist 04/09/2020 10:00:00
14 Rank list Product Specialist 17/09/2020 15:45:00
15 SRUTHITHARAGAM : Application for Spare & Accessories Cochlear Implant 05/10/2020 11:00:00
16 RANK LIST OF DISTRICT COORDINATORS 01/02/2021 17:45:00
17 Application invited for various Posts:Vayomithram 01/02/2021 18:15:00
ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ)