തൊഴിലവസരങ്ങൾ
ONLINE അപേക്ഷ ജാലകം

അറിയിപ്പുകൾ/ റാങ്ക് പട്ടിക/ഹ്രസ്വ പട്ടിക

ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ) അനുബന്ധ രേഖകൾ
1 Addendum to the notification dated 07/02/2020 24/06/2021 10:00:00 View
2 Various Posts 04/03/2022 10:00:00 View
3 Application invited for the post of Regional Director System management 07/02/2022 14:00:00 View
4 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 12/04/2022 00:00:00 View
ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ) അനുബന്ധ രേഖകൾ