തൊഴിലവസരങ്ങൾ
ONLINE അപേക്ഷ ജാലകം

അറിയിപ്പുകൾ/ റാങ്ക് പട്ടിക/ഹ്രസ്വ പട്ടിക

ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ) അനുബന്ധ രേഖകൾ
1 Notification for Junior Project executives.interview 05/11/2019 16:30:00 View
2 PRODUCT SPECIALIST --Last date for apply -20.06.23 03/06/2023 00:00:00 View
3 Special Educator, Physio Therapist, Speech Therapist, and Occupational Therapist - Notification View
4 WE CARE - PROJECT COORDINTOR - NOTIFICATION 18/08/2023 00:00:00 View
5 Online application date for Speech Therapist & Occupational Therapist extended to 5/9/23
6 MITTAYI PROJECT - NOTIFICATION FOR THE POST OF STAFF NURSE- KOZHIKODE DISTRICT View
7 REIC / Autism Centre - Alappuzha - Walk in interview 15/11/2023 00:00:00 View
8 REIC / Autism Centre - GMC Thrissur - Walk in interview 28/11/2023 10:30:00 View
9 Ranklist of Occupatiional Therapist, Developmental therapist and Audiology cum Speech therapist 06/12/2023 12:00:00 View
10 REIC & Autism Centre, GMC, Kottayam 14/12/2023 12:45:00 View
11 Short list of Project Co-ordinates - KSSM we care 04/01/2024 10:30:00 View
12 Ranklist - REIC &AC, GMC Thrissur 06/01/2024 15:00:00 View
13 REIC & Autism Centre, GMC Kozhikode & IMHANS Kozhikode 06/01/2024 15:15:00 View
14 Belloor Buds School Staff Appointment - Aya, Security - Interview Rank List 01/01/2024 23:45:00 View
15 Ranklist for speech therpist-MCRC In KASARGOD DISTRICT 10/01/2024 10:00:00 View
16 Ranklist for physiotherapist-MCRC In KASARGOD DISTRICT 10/01/2024 10:00:00 View
17 Ranklist for special educator-MCRC In KASARGOD DISTRICT 10/01/2024 10:00:00 View
18 Ranklist - REIC & AC, GMC Thiruvananthapuram 26/12/2023 11:00:00 View
19 Rank List - Staff Nurse - REIC / Autism Centre,Govt.Medical College , Kottayam 18/01/2024 12:30:00 View
20 Ranklist - REIC Manager - REIC & Autism Centre 25/01/2024 00:00:00 View
21 Ranklist - REIC Manager - GMC Kozhikode & DT & OT - IMHANS, Kozhikode 25/01/2024 00:00:00 View
22 Wecare Project Co-ordinator rank list 29/01/2024 11:45:00 View
23 RANK LIST - STAFF NURSE - Mittayi Project 09/02/2024 14:15:00 View
ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ) അനുബന്ധ രേഖകൾ