വാർത്തകൾ

ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ)
1 08/01/2019 19:15:00
2 29/01/2019 11:45:00
3
4 യുഡിഐഡി അപേക്ഷാ ഫോം 01 മഞ്ഞ-വിത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
5 Notification for Junior Project executives.interview 05/11/2019 16:30:00
6 Press release Aswasakiranam 14/07/2021 12:45:00
7 Expression of Interest (EOI) for 15/09/2021 00:00:00
8 Expression of Interest for auditing Hunger free city project 08/10/2021 10:30:00
9 Expression of Interest for auditing WE CARE project 08/10/2021 10:30:00
10 Application form for Educational Assistance of Endosulfan victims 2021-22 11/11/2021 15:30:00
11 Renewal Form for Educational Assistance 2021-22 11/11/2021 15:30:00
12 Rank List - Accounting Assistant
13 Rank List -Occupational Therapist - Autism Centre-Manjery
14 Rank List - Developmental Therapist & Occupational Therapist - REIC / Autism Centre-Kottayam
15 Rank List -Audiologist cum Speech Therapist & Occupational Therapist - REIC / Autism Centre- TVM
16 Rank List - Medical Officer / Paediatrician - REIC / Autism Centre -Thrissur
17 Rank List - Developmental Therapist - REIC / Autism Centre-Kozhikode
18 Re-Quotation -Vehicle
19 RANK LIST- DISTRICT COORDINATORS-SID
20 MEDICAL OFFICER -NOTIFICATION 06/08/2023 00:00:00
21 Applications are invited from the qualified candidates for the posts of Special Educator, Physio T
22 WE CARE - PROJECT COORDINTOR - NOTIFICATION 18/08/2023 00:00:00
23 Online application date for Speech Therapist & Occupational Therapist extended to 5/9/23
24 QUOTATION FOR PRINTING LETTER- LAST DATE EXTENDED TO 13.10.23 20/09/2023 11:00:00
25 RANK LIST - MEDICAL OFFICER
26 REIC / Autism Centre - Alappuzha - Walk in interview 15/11/2023 00:00:00
27 Endosulfan Educational Assistance renewal form 2023-24
28 Endosulfan Educational Assistance Application form 2023-24
29 REIC / Autism Centre - GMC TVPM - Walk in interview 23/11/2023 10:00:00
30 REIC / Autism Centre - GMC Thrissur - Walk in interview 28/11/2023 10:30:00
31 Ranklist of Occupatiional Therapist, Developmental therapist and Audiology cum Speech therapist 06/12/2023 12:00:00
32 REIC & Autism Centre, GMC, Kottayam 14/12/2023 12:45:00
33 Short list of Project Co-ordinates - KSSM we care 04/01/2024 10:30:00
34 Ranklist - REIC &AC, GMC Thrissur 06/01/2024 15:00:00
35 REIC & Autism Centre, GMC Kozhikode & IMHANS Kozhikode 06/01/2024 15:15:00
36 Belloor Buds School Staff Appointment - Aya, Security - Interview Rank List 01/01/2024 23:45:00
37 Ranklist for speech therpist-MCRC In KASARGOD DISTRICT 10/01/2024 10:00:00
38 Ranklist for physiotherapist-MCRC In KASARGOD DISTRICT 10/01/2024 10:00:00
39 Ranklist for special educator-MCRC In KASARGOD DISTRICT 10/01/2024 10:00:00
40 Ranklist - REIC & AC, GMC Thiruvananthapuram 26/12/2023 11:00:00
41 Rank List - Staff Nurse - REIC / Autism Centre,Govt.Medical College , Kottayam 18/01/2024 12:30:00
42 Ranklist - REIC Manager - REIC & Autism Centre 25/01/2024 00:00:00
43 Ranklist - REIC Manager - GMC Kozhikode & DT & OT - IMHANS, Kozhikode 25/01/2024 00:00:00
44 Wecare Project Co-ordinator rank list 29/01/2024 11:45:00
45 RANK LIST - STAFF NURSE - Mittayi Project 09/02/2024 14:15:00
ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ)