വാർത്തകൾ

ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ)
1 RANK LIST - PHYSIOTHERAPIST REIC/AUTISM CENTRE, GMC TRISSUR
2 RANK LIST - DOCTOR/ PEDIATEICIAN & STAFF NURSE REIC/AUTISM CENTRE, GMC KOZHIKODE
3 RANK LIST - DOCTOR/ PEDIATEICIAN & CLINICAL PSYCHOLOGIST,OPTPMETRIST REIC/AUTISM CENTRE, GMC TVM
4 Tender for Financial Audit
5 Tender for Vehicle- Alappuzha District
6 Rank List - Accounting Assistant
7 Walk-In-Interview- REIC/Autism Centre - reg
8 Rank List -Occupational Therapist - Autism Centre-Manjery
9 Rank List - Developmental Therapist & Occupational Therapist - REIC / Autism Centre-Kottayam
10 Rank List -Audiologist cum Speech Therapist & Occupational Therapist - REIC / Autism Centre- TVM
11 Rank List - Medical Officer / Paediatrician - REIC / Autism Centre -Thrissur
12 Rank List - Developmental Therapist - REIC / Autism Centre-Kozhikode
ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ)