വാർത്തകൾ

ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ)
1 RANK LIST - PHYSIOTHERAPIST REIC/AUTISM CENTRE, GMC TRISSUR
2 RANK LIST - DOCTOR/ PEDIATEICIAN & STAFF NURSE REIC/AUTISM CENTRE, GMC KOZHIKODE
3 RANK LIST - DOCTOR/ PEDIATEICIAN & CLINICAL PSYCHOLOGIST,OPTPMETRIST REIC/AUTISM CENTRE, GMC TVM
ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ)