വാർത്തകൾ

ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ)
1
2 Application form for Educational Assistance of Endosulfan victims 2021-22 11/11/2021 15:30:00
3 Renewal Form for Educational Assistance 2021-22 11/11/2021 15:30:00
4 Call for applications- Talent Search for Youth with Disabilities 2022 12/01/2022 16:15:00
5 ടെൻഡർ നോട്ടീസ് 25/01/2022 10:00:00
6 Various Posts 04/03/2022 10:00:00
7 Application invited for the post of Regional Director System management 07/02/2022 14:00:00
8 വാക്-ഇൻ -ഇന്റർവ്യു-മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 31/03/2022 10:00:00
9 വാഹനം- ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുന്നു 31/03/2022 10:00:00
10 എഎംസി -ഫോട്ടോകോപ്പി മെഷീൻ 20/04/2022 10:30:00
ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ)