വിവരാവകാശത്തിനുള്ള അവകാശം, 2005

rti logo

ഓരോ പൊതു അതോറിറ്റിയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഒരു കേന്ദ്ര വിവര കമ്മീഷന്റെ ഭരണഘടന ഒപ്പം സംസ്ഥാന വിവര കമ്മീഷനുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആകസ്മികമായതോ ആയ കാര്യങ്ങൾക്കായി.

വിവരാവകാശത്തിനുള്ള അവകാശം:

 

എല്ലാ വിവരാവകാശ അപേക്ഷകളും ഇതിലേക്ക് അയയ്ക്കും
പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി
രാജേഷ് കെ ജി
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കം അക്ക s ണ്ട്സ് ഓഫീസർ
0471-2341200
Dr.ചിത്ര .എസ്‌ IAS
ഭരണനിർവ്വാഹകമേധാവി
0471-2341200

വിവരാവകാശ ഫോമുകൾ

വിവരാവകാശ അപേക്ഷ ഫോം
അപ്പീൽ അതോറിറ്റിക്ക് അപ്പീൽ
സംസ്ഥാന വിവര കമ്മീഷണർക്ക് അപ്പീൽ

ഈ പേജിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന് അഡോബ് ഫ്ലാഷ് പ്ലെയറിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് ആവശ്യമാണ്.

Get Adobe Flash player

വിവരാവകാശ വിശദാംശങ്ങൾ

സീരിയൽ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി &പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം ഫയൽ
സീരിയൽ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി &പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം ഫയൽ