സ്നേഹസാന്ത്വനം


scheme image

ലക്ഷ്യം

ഇതിനുപുറമെ, പ്രത്യേക അശ്വസാക്കിരണം പദ്ധതി പ്രകാരം പൂർണ്ണമായും കിടപ്പിലായ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക വൈകല്യമുള്ള എൻ‌ഡോസൾഫാൻ ബാധിതരുടെ പരിചരണം നൽകുന്നവർക്ക് കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ പ്രതിമാസം 700 രൂപ പ്രതിമാസ സഹായം നൽകുന്നു. യഥാസമയം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ കാസരഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

സംസ്ഥാനത്തെ എൻ‌ഡോസൾ‌ഫാൻ‌ ഇരകൾ‌ക്കുള്ള ദുരിതാശ്വാസ നടപടിയായി ഈ പദ്ധതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ:
50000 രൂപ ധനസഹായം കിടപ്പിലായ എൻഡോസൾഫാൻ ഇരകൾക്ക് 2200 / - രൂപ നൽകുന്നു.
Rs. കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന എൻ‌ഡോസൾഫാൻ ഇരകൾക്ക് 1700 രൂപ. 300 / - വൈകല്യ പെൻഷനായി.
മറ്റെല്ലാ എൻ‌ഡോസൾ‌ഫാൻ‌ ഇരകൾ‌ക്കും Rs. 1200 / - ജില്ലാ കളക്ടർ നൽകിയ പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ.
ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം 2010 ഡിസംബർ മുതൽ ധനസഹായം അനുവദിച്ചു.
എൻഡോസൾഫാൻ ബാധിത കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സഹായവും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഹൃസ്വ വിവരണം

സംസ്ഥാനത്തെ എൻ‌ഡോസൾ‌ഫാൻ‌ ഇരകൾ‌ക്കുള്ള ദുരിതാശ്വാസ നടപടിയായി ഈ പദ്ധതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മുകുള സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ - 2000 രൂപ - 1 മുതൽ 7 വരെ ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ - 2000 രൂപ / - 8 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ - 3000 രൂപ - - പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടു എന്നിവയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ - 4000 രൂപ -

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

 

എൻ‌ഡോസൾ‌ഫാൻ‌ ഇരകൾ‌

പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കൽ ഏജൻസി

കെ എസ് എസ് എം 

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

ഇതിനുപുറമെ, പ്രത്യേക അശ്വസാക്കിരണം പദ്ധതി പ്രകാരം പൂർണ്ണമായും കിടപ്പിലായ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക വൈകല്യമുള്ള എൻ‌ഡോസൾഫാൻ ബാധിതരുടെ പരിചരണം നൽകുന്നവർക്ക് കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ പ്രതിമാസം 700 രൂപ പ്രതിമാസ സഹായം നൽകുന്നു. യഥാസമയം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ കാസരഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.