സ്നേഹപൂർവ്വം


scheme image

ലക്ഷ്യം

 

പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

  • കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ അനാഥരായ കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിയാൻ.
  • ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളെ വിലയിരുത്തുന്നതിനും മുൻ‌ഗണന നൽകുന്നതിനും
  • അനാഥരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സ്വാംശീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പരമ്പരാഗത കുടുംബ, കമ്മ്യൂണിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ ദുർബലരായ അനാഥ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സാമൂഹിക പരിരക്ഷ നൽകുക.
  • കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ മറ്റ് കുട്ടികളുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് അനാഥരുടെ ഏറ്റവും ദുർബലരായ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹിക സംയോജനം, പോഷണം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്.
  • അനാഥാലയങ്ങളിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിനുപകരം സ്ഥാപിച്ച കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ മക്കളെ ജീവിക്കാൻ കുടുംബങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
  • കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിലൂടെ ഈ അനാഥരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായഹസ്തം നൽകുക.

പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ