വയോമിത്രം


scheme image

ലക്ഷ്യം

ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന വയമിത്രം പദ്ധതി കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ നടപ്പാക്കുന്നു
കൂടാതെ കോർപ്പറേഷൻ / മുനിസിപ്പൽ ഏരിയകളിൽ താമസിക്കുന്ന 65 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള പ്രായമായവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുക. മൊബൈൽ ക്ലിനിക്കുകൾ, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, കൗൺസിലിംഗ് സേവനം, വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് എന്നിവയിലൂടെ വയമിത്രാം പദ്ധതി പ്രധാനമായും സ medicines ജന്യ മരുന്നുകൾ നൽകുന്നു. പ്രദേശത്തെ എൽ‌എസ്‌ജിഡിയുടെ സംയുക്ത സംരംഭമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. വാർദ്ധക്യക്കാർക്ക് സ health ജന്യ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ നൽകുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

സംസ്ഥാനത്തെ കോർപ്പറേഷൻ / മുനിസിപ്പൽ ഏരിയകളിൽ താമസിക്കുന്ന 65 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പ്രായമായവർക്ക് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയും പിന്തുണയും നൽകുന്ന വയമിത്രം പദ്ധതി കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ നടപ്പാക്കുന്നു. മൊബൈൽ ക്ലിനിക്കുകൾ, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, കൗൺസിലിംഗ് സേവനം, വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് എന്നിവയിലൂടെ വയമിത്രം പദ്ധതി പ്രധാനമായും സ medicines ജന്യ മരുന്നുകൾ നൽകുന്നു

ഹൃസ്വ വിവരണം

പ്രദേശത്തെ എൽ‌എസ്‌ജിഡിയുടെ സംയുക്ത സംരംഭമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. വാർദ്ധക്യക്കാർക്ക് സ health ജന്യ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ നൽകുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. 

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

കോർപ്പറേഷൻ / മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്ന 65 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് വയമിത്രാം പദ്ധതി പ്രകാരം സ services ജന്യ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്

പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കൽ ഏജൻസി

കെ എസ് എസ് എം 

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

വാർദ്ധക്യത്തിന് അടുത്തുള്ള വയമിത്രാം ഓഫീസിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും.