കാരുണ്യ ടെപോസിറ്റ് പദ്ധതി


scheme image

ലക്ഷ്യം

ഇന്ത്യയിലായാലും വിദേശത്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഓർ‌ഗനൈസേഷൻ‌ 100 രൂപയെങ്കിലും എങ്കിലും ആകർഷിക്കാൻ‌ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ‌. ഒരു ലക്ഷം വീതം, ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ, അത്തരം ഓർഗനൈസേഷന് മൊത്തം നിക്ഷേപത്തിന്റെ 0.5% ന് തുല്യമായ ഇൻസെന്റീവ് നൽകും. ഓർ‌ഗനൈസേഷൻ‌ ക്യാൻ‌വാസ് ചെയ്ത എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളും ഒരു വർഷം നിക്ഷേപം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് നൽകുന്നത്.

പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രത്യേക സ്കൂളുകളിൽ ചേരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനാഥാലയങ്ങളിലെ / സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അന്തേവാസികളായ ശാരീരിക അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികളുടെ മെഡിക്കൽ, വിദ്യാഭ്യാസ പിന്തുണയ്ക്കായി വിഭവങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പദ്ധതി. കുറഞ്ഞത് ഒരു രൂപയെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. സി‌എസ്‌ആർ (കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്‌പോൺസിബിലിറ്റി) ഫണ്ടുകളായി ഒരു ലക്ഷമോ അതിന്റെ ഗുണിതങ്ങളോ. സ്വരൂപിച്ച പണം ഒരു വർഷത്തേക്ക് സംസ്ഥാന ട്രഷറിയിൽ നിക്ഷേപിക്കും, ഇത് വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതുക്കാവുന്നതുമാണ്. ഈ കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് സർക്കാർ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന പലിശയും തുല്യമായ തുകയും മിഷൻ ഉപയോഗിക്കും. 

ഹൃസ്വ വിവരണം

കുട്ടി, അനാഥാലയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക സ്കൂൾ, പ്രദേശം മുതലായവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനോ ഗുണഭോക്താവിനെ കൂടുതൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അനാഥാലയം / പ്രത്യേക സ്കൂൾ മേധാവിയിലേക്കോ മിഷനിലേക്കോ വിടുന്നതിന് നിക്ഷേപകന് അവസരമുണ്ട്.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

കുട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:
5 നും 18 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കണം.
മാനസികമോ ശാരീരികമോ ആയ വെല്ലുവിളി നേരിടണം.
അനാഥാലയത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ ആയിരിക്കാവുന്നതും GOK അല്ലെങ്കിൽ GOI അംഗീകരിച്ചതുമായ ഒരു പ്രത്യേക സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കണം.

മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിലായാലും വിദേശത്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഓർ‌ഗനൈസേഷൻ‌ 100 രൂപയെങ്കിലും എങ്കിലും ആകർഷിക്കാൻ‌ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ‌. ഒരു ലക്ഷം വീതം, ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ, അത്തരം ഓർഗനൈസേഷന് മൊത്തം നിക്ഷേപത്തിന്റെ 0.5% ന് തുല്യമായ ഇൻസെന്റീവ് നൽകും. ഓർ‌ഗനൈസേഷൻ‌ ക്യാൻ‌വാസ് ചെയ്ത എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളും ഒരു വർഷം നിക്ഷേപം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് നൽകുന്നത്. സി‌എസ്‌ആർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംഭാവന നൽകുന്നതിന്, നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ സംഭാവനകൾ (ഒരു ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ) ചെക്ക് / ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ / ക്യാഷ് ആയി കൈമാറാൻ കഴിയും: