പദ്ധതികൾ

കേരള സർക്കാർ വിവിധ പദ്ധതികൾ

സ്നേഹപൂർവ്വം കുട്ടികൾ/

 

ശ്രുതിതരംഗം കുട്ടികൾ/

 

മുതിർന്ന പൗരൻന്മാർ/വ്യത്യസ്തമായി കഴിവുള്ളവർ/

 

സ്ത്രീകൾ/

 

സ്നേഹസാന്ത്വനം വ്യത്യസ്തമായി കഴിവുള്ളവർ/വിട്ടുമാറാത്ത രോഗം/

 

 

സ്കീം വിശദാംശങ്ങളുമായി സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ?ഞങ്ങളെ വിളിക്കൂ : 1800 120 1001