പദ്ധതികൾ

കേരള സർക്കാർ വിവിധ പദ്ധതികൾ

കാൻസർ സുരക്ഷാ കുട്ടികൾ/

 

സ്നേഹപൂർവ്വം കുട്ടികൾ/

 

താലോലം കുട്ടികൾ/

 

മുതിർന്ന പൗരൻന്മാർ/വ്യത്യസ്തമായി കഴിവുള്ളവർ/

 

ഹംഗര്‍ഫ്രീ സിറ്റി പദ്ധതി വിട്ടുമാറാത്ത രോഗം/

 

വയോമിത്രം മുതിർന്ന പൗരൻന്മാർ/

 

കാരുണ്യ ടെപോസിറ്റ് പദ്ധതി വ്യത്യസ്തമായി കഴിവുള്ളവർ/

 

സ്ത്രീകൾ/

 

സ്നേഹസാന്ത്വനം വ്യത്യസ്തമായി കഴിവുള്ളവർ/വിട്ടുമാറാത്ത രോഗം/

 

സമാശ്വാസം വിട്ടുമാറാത്ത രോഗം/

 

 

സ്കീം വിശദാംശങ്ങളുമായി സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ?ഞങ്ങളെ വിളിക്കൂ : 1800 120 1001