ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ

ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ) അനുബന്ധ രേഖകൾ
1 കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ - വെഹിക്കിൾ 25/06/2022 10:30:00 Click
2 ടെൻഡർ നോട്ടീസ് 16/06/2022 10:00:00 Click
3 വാഹനം - ടെൻഡർ നോട്ടീസ് 30/05/2022 10:00:00 Click
4 എഎംസി -ഫോട്ടോകോപ്പി മെഷീൻ 20/04/2022 10:30:00 Click
5 Application invited for the post of Regional Director System management 07/02/2022 14:00:00 Click
6 ടെൻഡർ നോട്ടീസ് 25/01/2022 10:00:00 Click
ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ) അനുബന്ധ രേഖകൾ