ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ

ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ) അനുബന്ധ രേഖകൾ
1 Tender for vehicle - Trissur District Click
2 Tender for vehicle - Palakkad District Click
3 Tender for vehicle - Kannur District Click
4 Tender for vehicle - Malappuram District Click
5 Tender for vehicle - Idukki District Click
6 Tender for vehicle - Ernakulam District Click
7 Tender for vehicle - Alappuzha District Click
8 Tender for Vehicle Pathanamthitta Click
9 Tender for Vehicle - Kollam Click
10 Tender for vehicle - Kozhikode Click
11 Tender for Vehicle - Kottayam District Click
12 Tender for Vehicle - TVPM Click
13 TENDER FOR VEHICLE- ALAPPUZHA DISTRICT Click
14 RE-Tender notice 01/08/2023 11:00:00 Click
15 TENDER FOR VEHICLE PALAKKAD DIST Click
16 Tender for Vehicle Click
17 Re-Tender Notice for Vehicle Click
18 Tender for Financial Audit Click
19 Vehicle Tender Notice for Vehicle  Click
ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ) അനുബന്ധ രേഖകൾ