ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ

ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ) അനുബന്ധ രേഖകൾ
1 Tender notice for Vehicle- Kollam District Click
2 Tender notice for Vehicle- Trissur District Click
3 Tender notice  for Vehicle-Kottayam District Click
4 ടെൻഡർ നോട്ടീസ്- വെഹിക്കിൾ - കണ്ണൂർ Click
ക്രമ നമ്പർ ശീർഷകം തീയതി & പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം അവസാന ദിവസം(ബാധകമെങ്കിൽ) അനുബന്ധ രേഖകൾ